BVB Bex - Villars - Bretaye
TPC BVB 21-26 25 bouquetin
BDeh 2/4 25 -- Lieu : Col de Bouquetins -- Date photo : 08.03.2015
25 golf
BDeh 2/4 25, Om 728 -- Lieu : Golf de Villars -- Date photo : 08.03.2015
25 villars 2
BDeh 2/4 25, Om 728 -- Lieu : Villars -- Date photo : 08.03.2015
25 villars
BDeh 2/4 25 -- Lieu : Villars -- Date photo : 25.10.2012
BDeh 2 4 23 Bevieux
BDeh 2/4 23 -- Lieu : Le Bévieux dépôt -- Date photo : 21.10.2009 -- Automotrice hors service
BDeh 2 4 24 Villars
BDeh 2/4 24, Om 728 -- Lieu : Villars -- Date photo : 26.12.2009
BDeh 2 4 25 Soud
BDeh 2/4 25 -- Lieu : Bouquetins -- Date photo : 07.1983
BDeh 2 4 26 Soud
BDeh 2/4 26 -- Lieu : Les Bouquetins -- Date photo : 07.1983