SOB Automotrices RABe 526 101 - 526 124

"TRAVERSO" Flirt 3 EMU