AB-SGA Automotrices ABDeh 4/4 1-5 et 6-8

diapo0003 SGA ABDeh 4/4 2 -- Appenzell -- 17.02.1986
SGA ABDeh 4/4 2 -- Appenzell -- 17.02.1986
diapo0007 SGA ABDeh 4/4 5 -- Appenzell -- 17.02.1986
SGA ABDeh 4/4 5 -- Appenzell -- 17.02.1986
diapo0009 SGA ABDeh 4/4 5 -- Appenzell -- 17.02.1986
SGA ABDeh 4/4 5 -- Appenzell -- 17.02.1986
diapo0014 SGA ABDeh 4/4 3 -- Gais, Retirée du service -- 17.02.1986
SGA ABDeh 4/4 3 -- Gais, Retirée du service -- 17.02.1986
diapo0016 SGA ABDeh 4/4 8 -- Gais -- 17.02.1986
SGA ABDeh 4/4 8 -- Gais -- 17.02.1986
diapo0017 SGA ABDeh 4/4 8 -- Gais -- 17.02.1986
SGA ABDeh 4/4 8 -- Gais -- 17.02.1986
diapo0018 SGA ABDeh 4/4 8 -- Alstätten -- 17.02.1986
SGA ABDeh 4/4 8 -- Alstätten -- 17.02.1986