AB & SGA Appenzeller Bahnen

Lignes Gossau - Wasserauen (AB), Trogen - St-Gall - Gais - Appenzell, Gais - Alstätten (SGA)
AB Automotrices ABe 4/12 1001-1005

AB Automotrices ABe 4/12 1001-1005

AB Locomotive Ge 4/4 1

AB Locomotive Ge 4/4 1

AB Automotrices BDe 4/4 41-45

AB Automotrices BDe 4/4 41-45

Automotrices BDe 4/4 7, BDe 4/4 21-25 (Ex-TB)

Automotrices BDe 4/4 7, BDe 4/4 21-25 (Ex-TB)

AB SGA Automotrices BDeh 4/4 11-17

AB SGA Automotrices BDeh 4/4 11-17

AB Automotrices BDe 4/4 46-47

AB Automotrices BDe 4/4 46-47

AB Automotrices ABe 4/4 41-43

AB Automotrices ABe 4/4 41-43

AB Automotrices Be 4/6 4001-4011 + ABe 4/6 4101-4111

AB Automotrices Be 4/6 4001-4011 + ABe 4/6 4101-4111

Automotrices Be 4/8 31-35 (Ex-TB) Revendues aux transN en 2019

Automotrices Be 4/8 31-35 (Ex-TB)

AB-SGA Automotrices ABDeh 4/4 1-5 et 6-8

AB-SGA Automotrices ABDeh 4/4 1-5 et 6-8

AB Véhicules de service

AB Véhicules de service